พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมสึกษาและวัฒนธรรม

เรื่อง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ครูที่ปรึกษา

พ่อครู คเชนทร์ กองพิลา

แม่ครู อรวรรณ กองพิลา

จุดประสงค์โครงงาน

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความหมายของมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

คำถามโครงงาน

1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณใด

2. เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนกี่เส้น

3.บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่กี่เม็ด

4.นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศากี่เส้น

5.พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูงกี่เมตร

000000000000

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น